Kienthucforex

AUDUSD sẵn sàng tăng tiếp

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ

Chờ AU breakout lên khỏi vùng kháng cự, và buy. Momen này có thể khiến AU tăng tiếp khi DXY đang có các dấu hiệu giảm.

Tham khảo
Buy AU vùng 0.6950
sl 0.6915
tp 0.700-0.7030


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.