linkphan1995

Mua vào AUDUSD tại cản fibonacci 61.8

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mua tại điểm fibonacci 61.8
Kỳ vọng R:R = 5
Điểm SL = 2% tài khoản
Điểm TP cản Fibonacci 38.2 + Fibo 38.2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.