StockXVN

AUDUSD 11/10: Vùng quan trọng để giao dịch

OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD hiện đang nằm ở khu vực quan trọng và khá nhạy cảm ở khung H4:
- Giá chạm trendlind giảm
- Giá tạo mô hình vai đầu vai ngược.
=> Nếu canh mua hay bán ở thời điểm này đều được or chờ nến xác nhận ở H1 giao dịch sẽ là tốt nhất. Nếu giao dịch ngay giá hiện tại dù buy hay sell bạn nên có sl20pip và nếu dính Sl thì quay lại giao dịch theo chiều hướng SL.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.