FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Giá đang tiến tới hỗ trợ của nó ở mức 0.7142 ,nơi nó có khả năng bật trở lại mức kháng cự tại 0.7179
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.