URIFX

@AUDUSD => Chờ buy

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nếu giá rớt thêm 1 đoạn nữa, mình sẽ buy vào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.