khoahuynh

29-12-2021: AUDUSD canh sell

SAXO:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Trên đồ thị H1 thì nếu như AUDUSD false-breakout vùng kháng cự trên thì canh sell hoặc nếu breakout vùng hỗ trợ dưới thì chờ retest lại rồi canh sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.