smallturtle

Canh bán xuống AUD/USD

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- H4: Cấu trúc tăng
- H1: Cấu trúc giảm
=> Chiến thuật counter trend, bơi theo cấu trúc H1, để tìm về Keylevel của H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.