MrN_PhuNhan

Sell limit audusd

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ

giá về 0.71354 thì dời sl về entry.
Đã hủy lệnh: giá khả năng ko thể lên để khớp lệnh , mà nếu lên được thì rủi ro khá cao.