MrN_PhuNhan

Sell limit audusd

Giá xuống
MrN_PhuNhan Pro Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ

giá về 0.71354 thì dời sl về entry.
Đã hủy lệnh:
giá khả năng ko thể lên để khớp lệnh , mà nếu lên được thì rủi ro khá cao.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.