Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 31/1 đến 4/2/2022. Cặp AUDUSD

Giá xuống
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tuần trước giá đã đi rất đúng với kế hoạch, tuần này vẫn tiếp tực theo kế hoạch cũ, chỉ canh Sell chứ không Buy dưới mọi hình thức.
Giao dịch đang hoạt động

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.