KimThuan

AUDUSD Short

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AU Trên Khung tuần đang gặp Kháng cự mạnh
Khung Day đang có dấu hiệu xuông
Có thể sell ở vung 0.68510 SL: 0.68950 TP: 0.67061
Goodluck
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.