Marker_2019

Tuần 28/9/2020 - 2/10/2020: AUDUSD 30/9/2020

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Xu hướng: Giảm
Giá đang quay về vùng bán tốt ở fibo 618
RR: 3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.