GreenCapAlpha247

AUDUSD đang hồi giá lên

GreenCapAlpha247 Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD đang có sự hồi giá về vùng 0.75879 - 0.76721 để thử lại xu hướng xuống dài hạn sau khi phá vỡ đường xu hướng lên dài hạn từ năm 2015 đến đầu năm nay.
Nhận định dài hạn: sau khi hồi giá về vùng hỗ trợ 0.75879 - 0.76721 giá tiếp tục giảm mạnh đến vùng hỗ trợ 0.75879 - 0.76721
Lời khuyên vào lệnh: khi giá hồi lên vùng Kháng cự trên chúng ta có thể tìm dấu hiệu đảo chiều của price action để xác lập lên Sell dài hạn với SL trên 0.72621 và tp trên 0.75879
Bình luận:
There is a retracement in the range of 0.75879 - 0.76721 to re-test long-term downtrend after breaking long-term upward trend line from 2015 to the beginning of this year.
Long-term view: After falling to the support area between 0.75879- 0.76721, the price is continuely decreasing to the next support at 0.75879 - 0.76721.
Advice on order: When prices return to the resistance area we can find the reversal signal of price action to establish long term sell with SL above 0.72621 and tp above 0.75879.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.