ouynguyen

#Lệnh 3: Buy AU

Giá lên
ouynguyen Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
TP 0.75924
Giao dịch đang hoạt động:
Lệnh đang chạy tới R 1.5, tiếp tục nắm giữ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.