CuBin2802

Phân tích cặp AUDUSD_15.09.2023

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Hiện tại xu hướng chính của AUDUSD vẫn là xu hướng giảm, nên canh AUDUSD hồi về các mốc kháng cự để canh bán.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.