FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Bán xuống . Lưu lại để lấy thồn tin back tesst hệ thống. Tuy chưa phá đáy khủng h1 nhưng theo nên d1 raqts có khả năng hôm này phá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.