truongdathuong

Canh sell AUDUSD D1

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Canh sell AUDUSD D1 khi giá phá vỡ hỗ trợ trên hình với volume cao + Spread cao.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.