Jayce_Pham

AUDUSD_Tín hiệu sell trung hạn

Giá xuống
Jayce_Pham Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mọi người để mắt AUDUSD để tìm thêm tín hiệu Entry cho AUDUSD với tín hiệu sell trung hạn D1
Bình luận:
+67 pips! Theo giõi tiếp các động lực giá ngắn hạn! Nếu có bất thường nên chốt lãi dần!

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.