URIFX

@AUDUSD #EndingWedge => Bán tỉ lệ 1:3

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Fx = AUDUSD
=================PLAN==============================
Target wave: Ending Wedge
Plan: Buy pullback. Sell Market Order
Protect Target: theo trendline.
Profit Target: theo trendline.
SL: tỷ lệ 1:1 so với target 1.

Happy trade.
Bình luận:
Giá tiến gần đến ptT
Bình luận:
giam manh
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.