dinhchien

AUS200 - Tín hiệu tăng Daily

Giá lên
FX:AUS200   Chỉ số S&PP/ASX
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Risk: 1%.
- Risk/reward: 1/1.08
- Profit factor: 1.08
- Dữ liệu backtest mặc đình từ Tradingview
- Chúc may mắn.

Bình luận