dinhchien

AXSUSDT - Tiếp tục lao dốc Supertrend, Keltner & Dow

Giá xuống
BINANCE:AXSUSDT   AXS / TetherUS
- Supertrend H4: Giảm.
- Lower High, Lower Low (Đỉnh thấp, đáy thấp): Giảm.
- Khi giá vượt xuống Kelter Lower 3 >>> Chờ từ chối ở đường Bais mở lệnh BÁN.
Stoploss di chyển = chiều cao keltner x 2.1.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.