URIFX

AXY: kỳ vọng giảm

Giá xuống
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Hiện tại: có thể wave 3 của H4
Mong chờ: Correction.
Plan: short
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.