URIFX

AXY => Chờ bull

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Với đồng Úc, mình kg nhận diện được structure rõ ràng lắm. Tuy vậy, mình chờ 1 cú bull hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.