URIFX

AUD => Tín hiệu buy

Giá lên
TVC:AXY   Chỉ số Tiền tệ Đô la Úc
Chờ correction để confirm trend.