Thinh_New

Boeing (Ba) đã hình thành tam giác tích lũy - chuẩn bị tăng mạnh

Giá lên
NYSE:BA   Boeing Company (The)
Boeing đã nằm trong vùng tam giác tích lũy, trong vòng từ 1-2 tuần sẽ là thời gian cổ phiếu này có đoạn quét những nhà đầu tư yếu kém và khi vượt qua khỏi vùng tam giác sẽ tăng mạnh, mọi người tranh thủ tìm điểm mua đẹp. Tin tốt về vacxin ngày càng nhiều nên khả năng các nhà đầu tư quay trở lại với cổ phiếu boeing đang gần kề...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.