Boeing Company (The) BA

BA NYSE
BA
Boeing Company (The) NYSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BA Biểu đồ Chứng khoán

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
Đánh giá
Giá trị Doanh nghiệp/EBITDA, TTM
Giá trị Doanh nghiệp, FQ
Vốn hóa thị trường - Cơ bản
Số lượng Nhân viên
Số lượng Cổ đông
Giá/Thu nhập, TTM
Tỷ số Giá/Doanh thu, TTM
Tỷ số Giá/Giá trị sổ sách, FY
Tỷ số Giá/Doanh số, FY
Bảng cân đối
Tỷ số thanh khoản hiện thời, FQ
Nợ trên Vốn chủ sở hữu, FQ
Nợ Thuần, FQ
Tỷ số Thanh khoản nhanh, FQ
Tổng Tài sản, FQ
Tổng Nợ, FQ
Chỉ số Hoạt động
Tỷ số Lợi nhuận trên Tài sản, TTM
Tỷ số lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu, TTM
Hệ số thu nhập trên Vốn đầu tư, TTM
Tỷ lệ Doanh thu trên mỗi Nhân viên, TTM
Lịch sử Giá
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Chạy thử nghiệm- 1 năm
Giá - 52 Tuần ở mức Đỉnh
Giá - 52 tuần ở mức Đáy
Cổ tức
Đã Chi trả Cổ tức, FY
Cổ tức trên mỗi Cổ phần, FY
Cổ tức Dự kiến Hàng năm
Tỷ suất Cổ tức
Ký quỹ
Biên lợi nhuận ròng, TTM
Tỷ suất lợi nhuận gộp biên, TTM
Hệ số Biên lợi nhuận hoạt động, TTM
Biên lợi nhuận Trước thuế, TTM
Thống kê Thu nhập
EPS cơ bản, Thu nhập ròng
Chỉ số Lợi nhuận trên một cổ phiếu, Cơ bản, TTM
EBITDA, TTM
Lợi nhuận gộp, FY
EPS cuối năm
Doanh thu cuối năm, FY
Lợi nhuận ròng, FY
Tổng Doanh thu, FY
Dòng Tiền Tự do

Hồ sơ

Khu vực: Công nghệ Điện tử
Công nghiệp: Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
Công ty Boeing là một công ty hàng không vũ trụ. Các phân khúc của Công ty bao gồm Máy bay thương mại; Quốc phòng, Không gian & An ninh (BDS), chẳng hạn như Máy bay quân sự Boeing (BMA), Hệ thống Mạng & Không gian (N&SS) và Dịch vụ & Hỗ trợ Toàn cầu (GS&S) và Boeing Capital (BCC). Phân khúc máy bay thương mại phát triển, sản xuất và tiếp thị máy bay phản lực thương mại và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan, cho ngành công nghiệp hàng không thương mại. Phân khúc Máy bay thương mại cũng sản xuất máy bay thương mại và cung cấp một dòng máy bay phản lực thương mại. Các hoạt động của phân khúc BDS bao gồm nghiên cứu, phát triển, sản xuất, sửa chữa và hỗ trợ các sản phẩm và các hệ thống liên quan. Phân khúc BMA tham gia vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất và sửa chữa các hệ thống vũ khí và máy bay quân sự có người lái và không người lái. Danh mục đầu tư của BCC bao gồm cho thuê các thiết bị hoạt động, cho thuê tài chính, thương phiếu và các khoản phải thu khác, tài sản được giữ để bán hoặc cho thuê lại và đầu tư.