KhanhC.Hoang

Những mức giá để trade BABA

Giá lên
NYSE:BABA   TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD
Mình dùng những cách vẽ Fibonacci để giao dịch những hợp đồng (options) từ cổ phiếu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.