NYSE:BABA   TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD
RSI D1: 19.25
Buy Zone: 130 - 160
Target: 190 - 200

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.