dinhchien

BABA - Alibaba tín hiệu tăng

Giá lên
NYSE:BABA   TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD
Rủi ro 1%.
Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.