VuHungFX

Cơ hội mua rất rõ ràng!

Giá lên
NYSE:BABA   TẬP ĐOÀN ALIBABA HLDG LTD
Có thể chờ tại giá 297 khi Aliba ra mắt sự kiện mới!Kỳ vọng về vùng giá 288-290 là cơ hội tốt nhất để mua!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.