bobbiboy8x

BCHUSDT giá tăng

Giá lên
BINANCE:BCHUSD   Đồng Bitcoin
tác giả thấy vùng tích lũy đã ổn

Đề xuât mô hình giá tăng như tên lửa

Vùng chốt lời mục tiêu và dừng lỗ như hình


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.