URIFX

@BCHUSDT #Wave3 => Sẽ có pull back?

URIFX Cập nhật   
POLONIEX:BCHUSDT   Bitcoin Cash / Tether USD
hi all,

Đối với BCH thì cũng có cấu trúc giống như BTC . Chúng ta đang ở wave 3/wave 4 của wave 3. Hết wave này sẽ có 1 correction lớn tính từ đáy.

Regards,

URI
Bình luận: Cẩn thận với BCH

Bình luận: Intraday
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.