OANDA:BCOUSD   Brent Crude Oil
BCO tuần này sẽ tiếp tục tăng trở lại. Tuy nhiên, sóng tăng ở H4 chỉ là sự điều chỉnh cho sóng giảm tiếp theo ổ Daily. Hãy cẩn thận nếu Buy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.