dinhchien

BNBUSDT - Giảm theo Supertrend, RSI & Keltner channels 21/2/2022

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
- Khung 4 giờ: Xu hướng chính, chỉ báo Supertrend cho xu hướng Giảm.
- Khung 1 giờ: Chỉ báo RSI & Keltner Channels.
...RSI giảm khi vượt xuống 30 > Giảm.
...Keltner Channels giảm khi nến vượt xuống Lower 2 > Giảm.
* Chờ hồi về đường Lower 1 trong xu hướng giảm mở lệnh khi nến vượt xuống Lower 1.
Strategy giả lập ở quá khứ với hoa hồng: 0.06% (Binance future).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.