dinhchien

BNBUSDT - Tăng theo Supertrend, RSI & Keltner 4/3/2022

Giá lên
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
- 4h timeframe: Supertrend tăng.
- 1h timeframe: RSI & Keltner Channels .
... RSI tăng khi vượt qua 70 và giảm khi vượt xuống 30 > Tăng.
... Keltner Tăng khi vượt lên Upper 3 và giảm khi vượt xuống Lower 3 Keltner > Tăng.
>>> Mở lệnh mua ở Lower 1 khi nến vượt lên (không vượt xuống Lower 3 Keltner)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.