dinhchien

BNBUSDT - Giảm theo Supertrend, RSI & Keltner 6/3/2022

Giá xuống
BINANCE:BNBUSDT   Binance Coin / TetherUS
- 4h timeframe: chỉ báo Supertrend > Giảm.
- 1h timeframe: chỉ báo RSI & Keltner Channels.
...RSI tăng khi vượt qua 70 và giảm khi vượt xuống 30 > Giảm.
...Ketlner Channels tăng khi vượt qua Upper 2 và Keltner Giảm khi vượt xuống Lower 2 > Giảm.
- Mở lệnh Bán khi nến vượt xuống Lower 1.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.