Tramanh1996

BSR vùng kháng cự mạnh

Giá lên
UPCOM:BSR   BINH SON REFINING&PETROCHEM CO LTD
- Vùng kháng cự mạnh 10.1 là điểm để rũ hàng cũng như có nhịp căn chỉnh lấy lực. vẫn kỳ vọng lớn ở xu thế up trens mạnh của dòng dầu.
- Khuyến nghị:
- Kê giá, mua quanh vùng 8.8-9.2
- Cutloss: 8
- target: 14
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.