hongnguyen2007

Bitcoin lấy lại thị phần

Giá lên
CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
Trên khung W : xu hướng của btc dominance là tăng trong dài hạn: 72-74-79
Hiện tại đang đụng cản cứng vùng giao giữa trend tuần và kc ngang+fibo1 nên giảm ngắn hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.