CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, %
1 ý tưởng về sự điều chỉnh sắp tới của BTC và sự thống trị của btc - BTC.DOM tăng lên vùng 45 - 47 là hoàn toàn có thể xãy ra

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.