CRYPTOCAP:BTC.D   Market Cap BTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Btc .d điều chỉnh sóng 4 dạng zigzag và đã hoàn thành xong sóng A, đang ở sóng B hướng về vùng 42.5, rồi lên lại sóng C vùng 50, sóng 5 sẽ bắt đầu từ vùng 50 và kết thúc ở vùng 35
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.