JD_Freedom

BTC: Khả năng tiếp tục điều chỉnh về 16k2

Giá xuống
BINANCE:BTCUSD.P   BTC Perpetual Futures Contract
Test lại cung 16k7, có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.