UnknownUnicorn33462838

BTC có thể test 2 vùng Supply này, phân tích Bitcoin ngắn hạn

UnknownUnicorn33462838 Cập nhật   
BYBIT:BTCUSD   None
Đây là phân tích Bitcoin ngắn hạn (Intraday)
Sau khi test lại đáy trước thì có thể giá sẽ test 2 vùng Supply
Chúng ta sẽ chờ xem phản ứng của giá và chỉ giao dịch khi có đủ xác nhận.

Chú ý về ý tưởng giao dịch BTC này
Nội dung chia sẻ, chỉ để tham khảo và học hỏi phân tích.
Không phải gợi ý đầu tư và giao dịch
Bình luận:
Giá đã phản ứng với vùng supply nhỏ ở trên, bên trái (Grab Liquidity)
Vùng này chúng tôi đã bỏ qua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.