Profxtrader_mh

Nhận định BTC/USD NGÀY (12/10/2022 )

BYBIT:BTCUSD   None
#Bitcoin 12/10- Gãy lá cờ của mô hình cờ giảm.

Tham khảo : Bán quanh 19.5k, Stop 20.1k, TP 18k.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.