NotanND

Thời điểm mua thêm BTC

Giá lên
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
Đã bullback
giờ chuẩn bị cho bệ phóng thôi.
Tàu lượn siêu tốc không dành cho người đau tim.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.