SPYvsGME

I'm Loving It

Giá lên
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
very bullish if MC'Ds took elons offer and going to announce accepting BTC /crypto

I think this would be the next logical evolution of crypto as a currency.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.