bobbiboy8x

BTC buy ngắn hạn

Giá lên
INDEX:BTCUSD   Bitcoin
múc 2 lệnh buy như hình

Giá chạy thì đặt stoploss dương

Dừng lỗ và chốt lời như hình

Chúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.