dinhchien

BTCUSD - a correction drop to wave 4 Elliot

Giá xuống
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
- The slope of MACD & signal line.
- Divergence RSI at H4
- Price leaves Upper Bolliger Band.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.