Blogngoaihoi

Kèo 2: Bitcoin 23/11- Mô hình 2 đáy

Giá lên
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
Kèo 2: Bitcoin 23/11- Mô hình 2 đáy.

Chiến lược tham khảo : Mua quanh 55.8k, Stop 55,2k, TP 58k-Open.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.