lanhtran134

BTC downtrend xác lập

Giá xuống
BITSTAMP:BTCUSD   Bitcoin
Như kịch bản trước đã đề ra, sóng 4 của BTC đã hoàn thành mẫu hình sóng triangle. Dự kiến sóng 5 sẽ về lại khu vực 15000-20000.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.