team4fx

short BTC

Giá xuống
team4fx Cập nhật   
BINANCE:BTCUSD   Bitcoin
tạo thế đánh QML đã có mpl và FTR. sell về loanh quanh vùng cầu mới ở 478kk
Bình luận:
bóp sl quá, sl tại vùng cung h4 vẫn hoạt động

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.