ThinhDinhManh

BTC rất khỏe mạnh để lên 16k

Giá lên
ThinhDinhManh Cập nhật   
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin / Đô la
+/ BTC vẫn trong quá trình điều chỉnh, hiện tại BTC vừa điều chỉnh giảm song, giờ đến phiên điều chỉnh tăng
+/ tăng lên trên 11k rồi xuống quanh vùng 10k , sau đó lên gần tới 12k lại giảm về cùng 10k, rồi lên thẳng 16k
Giao dịch đang hoạt động:
1/ Sóng 1: BTC từ chân lên đỉnh sóng 1 do lực bán quá mạnh lên bị đảo sóng sớm, nhưng về cấu trúc thời gian vẫn được đảm bảo.
2/ Sóng 1-2: Tuy giá về the chart nhưng giá chạm đáy muộn hơn so dự kiến.
3/ Sóng 2-3: Đang thực hiện để kéo một nhịp sóng tăng cho alcoin, và cũng là báo hiệu xu hương tăng cho BTC
Đã hủy lệnh:
BTC không đi được như quỹ đạo đã vẽ => hủy lệnh
Các bạn tham khảo chart mới ở đây

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.